Status prawny


Zadania Inspekcji Transportu Drogowego określone w ustawie o transporcie drogowym wykonują Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz wojewoda działający za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora transportu drogowego, zwanego dalej "wojewódzkim inspektorem", jako kierownika wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego wchodzącej w skład wojewódzkiej administracji zespolonej.
Wojewódzki inspektor transportu drogowego kieruje działalnością wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego, natomiast Główny Inspektor Transportu Drogowego koordynuje, nadzoruje i kontroluje działalność wojewódzkich inspektorów transportu drogowego oraz nadzoruje wykonanie w roku budżetowym planów rzeczowo-finansowych w części dotyczącej wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego.
Główny Inspektor Transportu Drogowego jest organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi właściwemu do spraw transportu. Główny Inspektor jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora, natomiast Zastępcę Głównego Inspektora powołuje minister właściwy do spraw transportu, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Głównego Inspektora. Minister właściwy do spraw transportu odwołuje, na wniosek Głównego Inspektora, jego zastępcę.
Wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Inspektora. Zastępcę wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda, na wniosek wojewódzkiego inspektora, w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego.
 

metryczka


Wytworzył: Zofia Byra (16 września 2014)
Opublikował: Zofia Byra (16 września 2014, 13:46:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3878