Ochrona danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo!
Dbając o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z zadaniami realizowanymi przez Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego informujemy o prowadzonej przez nas polityce przetwarzania danych. Podstawowymi aktami prawnymi, których przepisy  regulują naszą działalność w związku z przetwarzaniem Państwa danych  osobowych są Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy­rektywy 95/46/WE(dalej jako: RODO) i ustawa z dnia z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, a w szczególności jej art. 55a, 55b, 55c.

Administratorem Państwa danych osobowych, które przetwarzamy wyłącznie w związku z realizacją nałożonych na nas zadań ustawowych, jest Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Lubieszynie 10 J, 72-002 Dołuje, tel.: (+48) 91 311 56 18-19 fax: (+48) 91 311 56 41 e-mail: biuro@witd.szczecin.pl (dalej jako: Administrator).

Administrator, w celu umożliwienia Państwu kontaktu w sprawie swoich danych osobowych, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Sarę Łapszyńską (dalej jako IOD), z którą komunikować się można za pośrednictwem poczty elektronicznej rodo@witd.szczecin.pl lub tel. 783290590.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynika­jących z przepisów szczególnych regulujących działalność Inspekcji Transportu Drogowego, a w szczególności z ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym oraz realizacji uzasadnionych celów Administratora.
Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, a także ze zbiorów osobowych prowadzonych przez organy władzy publicznej oraz państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne. Z mocy przepisów ustawowych, w przypadkach określonych w tych przepisach, przysługuje nam prawo do przetwarzania danych osobowych szczególnie chronionych, o których mowa w art. 9 RODO, np. danych biometrycznych, danych dotyczących stanu zdrowia.
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany1 – w systemach teleinformatycznych, nie wywołuje to jednak skutku w postaci zautomatyzowanego podejmowania decyzji w Państwa sprawie (do podejmowania decyzji nie jest wykorzystywane specjalistyczne oprogramowanie, które samodzielnie wysuwa wnioski i podejmuje decyzje).
Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zabezpieczenia praw przysługujących Administratorowi, w tym dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

 
Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym (m.in. Policji, Straży Granicznej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, prokuratorowi, sądom, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej) w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań; dane osobowe mogą być powierzane również podmiotom realizującym zadania w zakresie obsługi technicznej Administratora (np. archiwizacja, serwis urządzeń teleinformatycznych).
Informuję, iż, w zakresie przetwarzania przez Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, będącego organem nadzorczym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

W związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 50 zadania Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcja wykonuje obowiązek, o którym mowa w art. 13 informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”,
W zakresie, w jakim dane osobowe są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

a)      uzyskania od Administratora potwierdzenia przetwarzania danych i dostępu do tych danych (prawo, o którym mowa w art. 15 RODO);

b)      żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych (prawo, o którym mowa w art. 16 RODO);

c)      żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (prawo, o którym mowa w art. 17 RODO);

d)     żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo, o którym mowa w art. 18 RODO); Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18

prawo do ograniczenia przetwarzania danych ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie wpływa na wykonywanie przez Inspekcję zadań, o których mowa w art. 50 zadania Inspekcji Transportu Drogowego.

e)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (prawo, o którym mowa w art. 21 RODO);

 

Państwa dane osobowe podlegają zabezpieczeniom (środki techniczne i organizacyjne) zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu.

 

 

1 Art. 129a ust. 1 pkt 3 lit. b i art. 129g ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

metryczka


Wytworzył: administrator (26 czerwca 2018)
Opublikował: Administrator (26 czerwca 2018, 12:57:31)

Ostatnia zmiana: Administrator (14 stycznia 2020, 15:34:56)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1069