OGŁOSZENIE O NABORZE

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora transportu drogowego


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
- realizacja zadań wynikających z postanowień ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jedn.: Dz. U. Nr 204, poz. 2088 z póź. zm.), w zakresie kontroli:
- dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne oraz przestrzegania warunków w nich określonych,
- dokumentów przewozowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne oraz przestrzegania warunków w nich określonych (przewozy krajowe i międzynarodowe),
- ruchu drogowego w zakresie transportu na zasadach określonych w przepisach działu V ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.prawo o ruchu drogowym, w tym stanu technicznego pojazdów,
- masy, nacisków osi, wymiarów oraz stanu technicznego pojazdów,
- przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy,
- przestrzegania szczegółowych zasad i warunków przewozu materiałów niebezpiecznych, transportu zwierząt oraz przewozu odpadów,
- wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością ich oznakowania w zakresie określonym w ustawie z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 oraz Dz. U.z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808),
- kontrola przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o transporcie drogowym, związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub niezarobkowego przewozu drogowego,
- sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli oraz prowadzenie postępowań administracyjnych,
- wydawanie z upoważnienia ZWITD decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej za stwierdzone naruszenie w drodze decyzji administracyjnej lub kary grzywny.

Wykształcenie:
średnie maturalne

Wymagania konieczne:
- prawo jazdy co najmniej kat. B,
- ukończone 25 lat,
- dobry stan zdrowia,
- świadectwo dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym,
- umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
- znajomość ustawy o transporcie drogowym,
- znajomość ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi,
- posiadanie uprawnień młodszego inspektora transportu drogowego (ukończony z wynikiem pozytywnym 6-miesięczny kurs specjalistyczny dla kandydatów na inspektorów transportu drogowego) oraz co najmniej 3,5-letnie doświadczenie w pracy na poszukiwanym stanowisku.

 Wymagania pożądane:
- znajomość podstaw prawnych funkcjonowania przedsiębiorstwa,
- znajomość geografii Polski i Europy,
- znajomość jednego języka obcego: angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego,
- umiejętność operatywnego działania, reagowania, rozstrzygania i podejmowania decyzji,
- zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia,
- umiejętność redagowania tekstów,
- umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
- silna motywacja do wykonywanej pracy,
- znajomość zagadnień technicznych pojazdów samochodowych w zakresie budowy i eksploatacji,
- znajomość procedur administracyjnych,
- co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny.


Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie z wynikiem pozytywnym 6-miesięcznego kursu specjalistycznego dla kandydatów na inspektorów transportu drogowego,
- kopia prawa jazdy,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się po zatrudnieniu postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z przepisami rozdz. 5 ustawy z dnia 22 stycznia 1999r.o ochronie informacji niejawnych,
- kopie świadectw pracy.

Dokumenty należy składać w terminie do: 25-06-2007

pod adresem:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
Przejście Graniczne Lubieszyn
72-002 Dołuje
z dopiskiem "oferta zatrudnienia 1/2007"
(liczy się data wpływu)

Inne informacje:
   Należy składać jedynie kopie dokumentów potwierdzone własnoręcznie przez kandydata. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie egzaminu ustnego. Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone i komisyjnie zniszczone.
   Dodatkowe informacje: (091) 311-56-18, wew. 112, w godz. 8.30-14.30

metryczka


Wytworzył: Urszula Rewers (15 czerwca 2007)
Opublikował: Urszula Rewers (15 czerwca 2007, 08:24:29)

Ostatnia zmiana: admin (5 kwietnia 2011, 10:58:49)
Zmieniono: zd

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4917