NABOR

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

poszukuje kandydatów na stanowisko:

młodszego inspektora transportu drogowego
- w okresie sześciomiesięcznego kursu specjalistycznego dla kandydatów na inspektorów transportu drogowego kandydat zostanie zatrudniony na stanowisku: referenta w Wydziale Inspekcji w Lubieszynie, w Oddziale Terenowym WITD w Koszalinie

Liczba lub wymiar etatu: 4

Główne obowiązki:

przeprowadzanie kontroli na drodze oraz w przedsiębiorstwach, w szczególności kontroli:
- dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne oraz przestrzegania warunków w nich określonych;
- dokumentów przewozowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne, o których mowa w art.1, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj.: Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2088 z póź zm.);
- ruchu drogowego w zakresie transportu, o którym mowa w art. 1, na zasadach określonych w przepisach działu V ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, a w tym stanu technicznego pojazdów;
- przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu i obowiązkowych przerw oraz odpoczynku kierowcy;
- przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt;
- przestrzegania zasad i warunków dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych;
- kontrola rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego;
- sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli;
- nakładanie na kontrolowanego kar pieniężnych w drodze decyzji administracyjnych oraz kary grzywny w drodze mandatu karnego.

Wykształcenie:
średnie (potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym)

Wymagania konieczne:
- posiadanie obywatelstwa polskiego;
- posiadanie prawa jazdy co najmniej kategorii B;
- ukończone 25 lat;
- posiadanie wymaganego stanu zdrowia dla stanowiska inspektora transportu drogowego;
- umiejętność obsługi komputera (Word, Excel);
- znajomość ustawy o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi;
- znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi;
- znajomość co najmniej jednego języka obcego (niemiecki, angielski, francuski lub rosyjski);
- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagania pożądane:
- posiadanie prawa jazdy co najmniej kategorii C, D, C+E, D+E;
- zdolność syntetycznego formułowania pisemnych wypowiedzi;
- znajomość ustawy o drogach publicznych;
- znajomość ustawy o czasie pracy kierowców;
- znajomość przepisów rozporządzenia (WE) 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. L 102, str. 1- 14) oraz rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1985r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE. L 370 z 31.12.1985 P.0008- 0021).
- umiejętność pracy w zespole i komunikatywność;
- doświadczenie w kontroli masy i nacisków osi pojazdów samochodowych przy wykorzystaniu wag stacjonarnych i dynamicznych;
- doświadczenie w pracy w administracji publicznej, szczególnie w zakresie przeprowadzania kontroli pojazdów, wykonujących transport drogowy lub przewozy na potrzeby własne;

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny.


Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopie świadectw pracy;
- kopia prawa jazdy;
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się po zatrudnieniu postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z przepisami rozdziału 5 ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych;

Dokumenty należy składać w terminie do: 25-07-2007

pod adresem:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie
Przejście Graniczne Lubieszyn
72-006 Dołuje (sekretariat)
z dopiskiem: ITD-VI-WI w Lubieszynie/2007 (liczy się data wpływu)

Inne informacje:
Należy składać jedynie kopie dokumentów, w tym każda kopia winna być podpisana własnoręcznie przez kandydata. Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji, zostaną pisemnie powiadomieni o terminie egzaminu pisemnego (test wiedzy ogólnej, praca pisemna oraz test psychologiczny). Osoby, które uzyskają najlepszy wynik z całego postępowania rekrutacyjnego (egzamin pisemny i ustny) zostaną skierowane na badania lekarskie oraz psychologiczne, sprawdzające predyspozycje do pracy na stanowisku inspektora transportu drogowego. 
Kandydaci, spełniający wyżej wymienione wymagania, zostaną zakwalifikowani na sześciomiesięczny kurs specjalistyczny, organizowany przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Na czas trwania kursu specjalistycznego kandydaci na stanowisko inspektora transportu drogowego zostaną zatrudnieni na stanowisku referenta.
   
Zatrudnienie pracownika Wydziału Inspekcji (referenta) na stanowisku młodszego inspektora transportu drogowego poprzedzone jest praktyką w ramach sześciomiesięcznego kursu specjalistycznego oraz złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego kończącego sześciomiesięczny kurs specjalistyczny dla kandydatów na inspektorów transportu drogowego. 
   
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (091) 311-56-18, wew. 112.

metryczka


Wytworzył: Urszula Rewers (15 lipca 2007)
Opublikował: Urszula Rewers (15 lipca 2007, 18:55:45)

Ostatnia zmiana: admin (5 kwietnia 2011, 11:06:13)
Zmieniono: zd

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9191