INFORMACJA-kolejny nabór na itd

    Informujemy, iż w dniu 1 grudnia 2007r. w wersji elektronicznej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nr 23  (data wydawnicza 1 grudnia 2007r.) – www.dsc.kprm.gov.pl, ukaże się ogłoszenie o naborze do pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Szczecinie, na stanowisko:
młodszego inspektora transportu drogowego
(a w okresie sześciomiesięcznego kursu specjalistycznego dla kandydatów na inspektorów transportu drogowego kandydat zostanie zatrudniony na stanowisku: referenta),
 
liczba lub wymiar etatu: 2
miejsce wykonywania pracy: w Oddziale Terenowym Wydziału Inspekcji w Koszalinie.
 
Aby móc aplikować na stanowisko młodszego inspektora transportu drogowego, należy spełnić następujące wymagania:
 
1) Wymagania konieczne:
 - wykształcenie średnie (potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym);
 - posiadanie obywatelstwa polskiego;
 - posiadanie prawa jazdy co najmniej kategorii B;
 - ukończone 25 lat;
 - posiadanie wymaganego stanu zdrowia dla stanowiska inspektora transportu drogowego;
 - umiejętność obsługi komputera (Word, Excel);
 - znajomość ustawy o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi;
 - znajomość ustawy prawa o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi;
 - znajomość co najmniej jednego języka obcego (niemiecki, angielski, francuski lub rosyjski);
 - znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.
 
2) Wymagania pożądane:
 - posiadanie prawa jazdy co najmniej kategorii C, D, C+E, D+E;
 - zdolność syntetycznego formułowania pisemnych wypowiedzi;
 - znajomość ustawy o drogach publicznych;
 - znajomość ustawy o czasie pracy kierowców;
 - znajomość przepisów rozporządzenia (WE) 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 15 marca 2006r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG)  nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. L 102, str. 1-14) oraz rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1985r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE. L 370 z 31.12.1985 P.0008-0021).
 - umiejętność pracy w zespole i komunikatywność;
 - doświadczenie w kontroli masy i nacisków osi pojazdów samochodowych przy wykorzystaniu wag stacjonarnych i dynamicznych;
 - doświadczenie w pracy w administracji publicznej, szczególnie w zakresie przeprowadzania kontroli pojazdów, wykonujących transport drogowy lub przewozy na potrzeby własne;
 
    Jednocześnie, zastrzegamy sobie możliwość częściowego lub całkowitego odstąpienia od rekrutacji, w przypadku gdyby zostały zmienione zapisy w ustawie budżetowej na rok 2008, związane z przyznaniem środków na dodatkowe etaty na stanowisku inspektora transportu drogowego.
 

metryczka


Wytworzył: Urszula Rewers (16 listopada 2007)
Opublikował: Urszula Rewers (16 listopada 2007, 11:27:05)

Ostatnia zmiana: admin (5 kwietnia 2011, 11:09:29)
Zmieniono: zd

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4991