Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko: zaopatrzeniowca

Zachodniopomorski  Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

poszukuje kandydatów na stanowisko:

zaopatrzeniowca

w Wydziale Administracyjno – Technicznym

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie

Lubieszyn 10J

72-002 Dołuje

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pomoc w utrzymaniu w sprawności technicznej sprzętu pomiarowo – kontrolnego będącego na wyposażeniu WITD w Szczecinie;
 • wykonywanie w cyklach dwutygodniowych w pojazdach garażujących w WITD w Szczecinie: przeglądu i uruchomienia webasto oraz agregatów prądotwórczych (zewnętrznych i wewnętrznych) oraz sprawdzania ciśnienia w oponach i w miarę potrzeb jego uzupełnienie;
 • ładowanie prostownikiem przenośnym akumulatorów motocykli (poza sezonem) oraz pojazdów nieeksploatowanych w danym dniu w dniach nie wykonywania czynności na drodze – dot. pojazdów garażujących w WITD w Szczecinie;
 • pomoc przy okresowej  wymianie opon;
 • dokonywanie ogólnego przeglądu i uzupełnianie płynów eksploatacyjnych w przypadku zaplanowanego wyjazdu pojazdu w dłuższą trasę;
 • dokonywanie drobnych napraw i usuwanie drobnych usterek zgłoszonych przez pracowników inspektoratu;
 • wykonywanie prac konserwatorskich w siedzibie Inspektoratu;
 • dbanie o utrzymanie  czystości i sprawności technicznej systemu grzewczego obsługującego siedzibę WITD Szczecin;
 • utrzymanie terenu zielonego na terenie obiektu: koszenie trawników i odśnieżanie terenu z wykorzystaniem urządzeń spalinowych tj. kosiarka, odśnieżarka;
 • wyjazdy pojazdem służbowym poza siedzibę Inspektoratu.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca w biurze jak i na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Praca przy komputerze poniżej 4h, obsługa urządzeń biurowych, wyjazdy pojazdem służbowym poza siedzibę Inspektoratu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie;
 • ogólna znajomość aspektów technicznych samochodów;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • obsługa komputera w zakresie pakietu Microsoft Office;
 • umiejętność obsługi urządzeń spalinowych tj. kosiarki, odśnieżarki;
 • prawo jazdy kat. B min. 2 lata;
 • komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole

Wymagania dodatkowe:

 • uprawnienia elektroenergetyczne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenie;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia elektroenergetyczne.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • dokumenty należy złożyć do: 31 sierpnia 2021 r. Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie
  Lubieszyn 10J, 72-002 Dołuje

Klauzula Informacyjna:

 • Przed przystąpieniem do procesu naboru proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, dostępną pod adresem: http://witd.szczecin.pl/ochrona-danych-osobowych/

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dostarczone faksem, dostarczone po terminie lub niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne” – za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 3.000,00 zł brutto
+ dodatek za wysługę lat wynikający ze stażu pracy (udokumentowane minimum 5 lat stażu pracy) stanowiący wysokość od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres elektroniczny: agnieszka.zarczynska@witd.szczecin.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 91 311 56 18. W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji (Urząd zastrzega sobie prawo do komunikowania się z kandydatami/kandydatkami poprzez pocztę elektroniczną).

 

W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:

- weryfikacja formalna nadesłanych ofert,

- rozmowa kwalifikacyjna.

 

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

metryczka


Wytworzył: administreator (3 sierpnia 2021)
Opublikował: Administrator (3 sierpnia 2021, 10:10:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 351