OGŁOSZENIE Z DN. 22.07.2020 R. O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W SZCZECINIE


Lubieszyn, 22 lipca 2020 r.
 
 
Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego
Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie
 
Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. 2019 poz. 2004) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie informuje o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego (pojazdy, motor), których szczegółowy wykaz znajduje się w załączniku nr 1 do Ogłoszenia.
 
Wymienione składniki majątku ruchomego mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania, na pisemny wniosek jednostek wymienionych w § 38 Rozporządzenia[1]. Wzór wniosku o nieodpłatne przekazanie stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
Pisemny wniosek o nieodpłatne przekazanie, o którym mowa powyżej, należy składać
do 31 lipca 2020 r.  (liczy się data wpływu do siedziby WITD w Szczecinie) na adres:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie
Lubieszyn 10J
72-002 Dołuje
 
Wniosek należy złożyć w sekretariacie WITD w Szczecinie lub wysłać drogą pocztową
(liczy się data wpływu do WITD).
Wniosek można złożyć także w formie elektronicznej na adres: biuro@witd.szczecin.pl. Wniosek złożony w tej formie musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wysłanie wniosku wyłącznie na adres e-mail, bez opatrzenia
go kwalifikowanym podpisem elektronicznym będzie nieskuteczne).
Złożenie wniosku w formie elektronicznej będzie równoważne ze złożeniem wniosku w formie pisemnej.
 
ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW
1.    Wnioski, które wpłyną po terminie odsyła się, a w przypadku braku takiej możliwości pozostawia w aktach sprawy.
2.    W przypadku wniosków, które nie spełniają wymagań formalnych lub budzą wątpliwości Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie może zwrócić się o uzupełnienie wniosku.
3.    W przypadku, gdy przynajmniej dwa podmioty złożą wniosek o nieodpłatne przekazanie konkretnego składnika majątku ruchomego – wyboru podmiotu, któremu przekazany zostanie zbędny składnik majątku, dokona Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego po przeprowadzeniu analizy potrzeb podmiotu wnioskującego.
4.    Wnioski będą rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty wpływu.
5.    Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie zastrzega sobie prawo do odwołania procedury zbycia składników rzeczowych majątku ruchomego bez podania przyczyny.
 
DANE KONTAKTOWE
Pracownikiem upoważnionym do kontaktu w sprawie jest Pani Maria Motyka
- Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego, tel. 691 386 205 lub 91 311 56 33 wew. 107 e-mail: maria.motyka@witd.szczecin.pl.
Zbędne składniki majątku ruchomego można oglądać w dniach pracy Inspektoratu,
w godzinach 8:00 – 13:00 w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie, Lubieszyn 10J, 72-002 Dołuje, po uprzednim ustaleniu terminu oględzin pod numerem telefonu tel. 691 386 205 lub 91 311 56 33 wew. 107
 
Bartłomiej Budzisz
Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Transportu Drogowego

Załączniki:
1.                  Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego WITD w Szczecinie               wykaz.pdf (315kB) pdf

2.                  Wzór wniosku o nieodpłatne przekazanie. wniosek.pdf (186kB) pdf

 


[1] WITD w Szczecinie może nieodpłatnie przekazać składniki rzeczowe majątku ruchomego innemu organowi lub jednostce, o których mowa w § 1 Rozporządzenia lub jednostce samorządu terytorialnego na czas oznaczony albo nieoznaczony. WITD może również nieodpłatnie przekazać składniki rzeczowe majątku ruchomego instytucji gospodarki budżetowej za pośrednictwem organu wykonującego wobec tej instytucji funkcję organu założycielskiego.


metryczka


Wytworzył: Daniel Wojciechowski (22 lipca 2020)
Opublikował: Daniel Wojciechowski (22 lipca 2020, 13:48:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 886