OGŁOSZENIE Z DN. 24.07.2020 R. O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W SZCZECINIE


Lubieszyn, dnia 24 lipca 2020 roku
 
 
Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego
Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie
 
 
 
Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. 2019 poz.2004) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie informuje o zbędnym składniku rzeczowym majątku ruchomego (szafa na broń), której szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do Ogłoszenia.
Wymieniony składnik majątku ruchomego może być przedmiotem:
1.      Nieodpłatnego przekazania, na pisemny wniosek jednostek wymienionych w § 38 Rozporządzenia[1]. Wzór wniosku o nieodpłatne przekazanie stanowi załącznik nr 2
do Ogłoszenia.
2.      Darowizny, na pisemny wniosek jednostek wymienionych w § 39 Rozporządzenia[2]. Wzór wniosku o dokonanie darowizny stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
3.      Sprzedaży, na podstawie oferty złożonej na druku ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do Ogłoszenia.
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ OFERT
Pisemne wnioski/oferty, o których mowa powyżej, należy składać do 31 lipca 2020 r. (liczy się data wpływu do siedziby WITD w Szczecinie) na adres:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie
Lubieszyn 10J
72-002 Dołuje
Pisemne wnioski/oferty należy składać w sekretariacie WITD w Szczecinie lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do siedziby WITD w Szczecinie).
Wniosek/ofertę można złożyć także w formie elektronicznej na adres: biuro@witd.szczecin.pl. Wniosek/oferta złożony (-a) w tej formie musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wysłanie wniosku/oferty wyłącznie na adres e-mail, bez opatrzenia go/jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym będzie nieskuteczne).
Złożenie wniosku/oferty w formie elektronicznej będzie równoważne ze złożeniem wniosku/oferty w formie pisemnej.
 
Dodatkowo na ofertach dotyczących sprzedaży proszę umieścić dopisek:
„Oferta na zakup szafy na broń. Ogłoszenie z 24.07.2020 r.”
Oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu.
KOLEJNOŚĆ I SPOSÓB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW I OFERT
1.        W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski o nieodpłatne przekazanie, następnie oferty dotyczące sprzedaży.
2.        W przypadku gdy nieodpłatne przekazanie oraz sprzedaż nie dojdą do skutku, zbędny składnik majątku ruchomego może zostać przekazany w formie darowizny.
3.        Wnioski oraz oferty, które wpłyną po terminie odsyła się, a w przypadku braku takiej możliwości pozostawia w aktach sprawy.
4.        W przypadku wniosków oraz ofert, które nie spełniają wymagań formalnych lub budzą wątpliwości Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie może zwrócić się o uzupełnienie wniosku lub oferty.
5.        W przypadku, gdy przynajmniej dwa podmioty złożą wniosek o nieodpłatne przekazanie lub o dokonanie darowizny – wyboru podmiotu, któremu przekazany/darowany zostanie zbędny składnik majątku, dokona Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego po przeprowadzeniu analizy potrzeb podmiotu wnioskującego.
6.        W przypadku sprzedaży, cena zakupu stanowi wartość rynkową środka wskazaną w ogłoszeniu. W sytuacji, gdy przynajmniej dwóch oferentów będzie zainteresowanych nabyciem konkretnego składnika majątku ruchomego – pomiędzy tymi oferentami Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie przeprowadzi dodatkową aukcję (o szczegółach dotyczących aukcji, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie). Z oferentem, który zaproponuje najwyższą cenę w trakcie trwania aukcji, zostanie zawarta umowa sprzedaży (cenę wywoławczą stanowi wartość rynkowa wskazana w załączniku nr 1).
7.        Wnioski/oferty będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty wpływu.
8.        Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie zastrzega sobie prawo do odwołania procedury zbycia składnika rzeczowego majątku ruchomego bez podania przyczyny.
 
 
DANE KONTAKTOWE
Pracownikiem upoważnionym do kontaktu w sprawie wniosków/ofert oraz w sprawie zapoznania się ze stanem przedmiotu jest Pani Maria Motyka – Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego - tel. 691 386 205 lub 91 311 56 33 wew. 107 e-mail: maria.motyka@witd.szczecin.pl.
Zbędny składnik majątku ruchomego można oglądać w dniach pracy Inspektoratu,
w godzinach 8:00 – 13:00 w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie, Lubieszyn 10J, 72-002 Dołuje, po uprzednim ustaleniu terminu oględzin pod numerem telefonu tel. 691 386 205 lub 91 311 56 33 wew. 107
 
 
 
Bartłomiej Budzisz
Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Transportu Drogowego


Załączniki:
1.        Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego WITD w Szczecinie. wykaz.pdf (250kB) pdf

2.        Wzór wniosku o nieodpłatne przekazanie. wniosek.pdf (261kB) pdf

3.        Wzór wniosku o dokonanie darowizny. wniosek_darowizna.pdf (264kB) pdf

4.        Formularz oferty.
formularz.pdf (266kB) pdf

5.        Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
klauzula.pdf (182kB) pdf

 


[1] WITD w Szczecinie może nieodpłatnie przekazać składniki rzeczowe majątku ruchomego innemu organowi lub jednostce samorządu terytorialnego na czas oznaczony albo nieoznaczony. WITD w Szczecinie może również nieodpłatnie przekazać składniki rzeczowe majątku ruchomego instytucji gospodarki budżetowej za pośrednictwem organu wykonującego wobec tej instytucji funkcję organu założycielskiego, na czas oznaczony albo nieoznaczony.


[2] WITD w Szczecinie może dokonać darowizny na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1278, 1680, 1681 i 1818), niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.


metryczka


Wytworzył: Daniel Wojciechowski (24 lipca 2020)
Opublikował: Daniel Wojciechowski (24 lipca 2020, 12:13:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 550