Ogłoszenie z dnia 04.05.2023r. nr WITD.WAT.2613/5/23 o zbędnym i zużytym składniku majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie

Lubieszyn, dnia 4 maja 2023 r.

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie, zwany dalej „WITD w Szczecinie”, informuje o zbędnym i zużytym składniku rzeczowym majątku ruchomego – pojeździe ciężarowym specjalnym, którego szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do Ogłoszenia.

Wymieniony składnik majątku ruchomego może być przeznaczony do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży oraz darowizny.

1. Nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego może nastąpić na wniosek podmiotów wymienionych w § 38 ust. 1 rozporządzenia. Wniosek powinien zawierać dane wymienione w § 38 ust. 4 rozporządzenia. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
2. Darowizna składników rzeczowych majątku ruchomego może nastąpić na wniosek podmiotów określonych w § 39 ust. 1 rozporządzenia. Wniosek powinien zawierać dane wymienione w § 39 ust. 3 rozporządzenia. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
3. Pozostałe podmioty, w tym osoby fizyczne, mogą ubiegać się o zakup składnika rzeczowego majątku ruchomego w przetargu publicznym, składając ofertę w formie pisemnej, zgodną z treścią załącznika nr 4 do Ogłoszenia i § 17 rozporządzenia zawierającą:
a) Dane oferenta – w przypadku osób fizycznych, imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, telefon kontaktowy, natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedzibę, e-mail oraz telefon kontaktowy,
b) Określenie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego dotyczy wniosek (nazwę składnika, nr inwentarzowy) objętego ofertą, ze wskazaniem ceny i warunkami jej zapłaty,
c) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika majątku lub ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji  z oględzin,
d) Oświadczenie, że zakupiony składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym na koszt kupującego i jego staraniem.

Przedmiot sprzedaży: pojazd ciężarowy specjalny szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do Ogłoszenia z zastrzeżeniem, że sprzedaży nie podlegają następujące przynależności:
- sygnalizacja świetlna i dźwiękowa oraz naklejki identyfikacyjne.
W związku z powyższym:
1)    Kupujący zobowiązany jest do usunięcia z pojazdu oraz utylizacji na własny koszt sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej oraz naklejek identyfikacyjnych z pojazdu (tj. oznakowania Inspekcji Transportu Drogowego).
2)    Kupujący zobowiązany jest do wykonania obowiązków określony w punkcie 1 powyżej w terminie 14 dni od dnia wydania pojazdu.
3)    Jako potwierdzenie wykonania obowiązku określonego w punkcie 1 powyżej Kupujący wyśle sprzedającemu w terminie określonym w punkcie 2, zdjęcia pojazdu wykonane po usunięciu sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej oraz napisów na adres e mail: biuro@witd.szczecin.pl.


Sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej. Cena wywoławcza pojazdu osobowego Mercedes-Benz Vito wynosi 21.700,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset zł).

Zgodnie z § 16 rozporządzenia WITD w Szczecinie informuje, że w ramach zakupu składnika rzeczowego majątku ruchomego wymagane jest wniesienie wadium.
Wymagania dotyczące wadium:
Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 2.170,00. zł.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert (liczy się termin zaksięgowania na koncie WITD w Szczecinie) przelewem na rachunek bankowy w Narodowym Banku Polskim o/Szczecin nr 79 1010 1599 0056 4313 9120 1000.
W tytule należy wpisać: „Wadium na sprzedaż składnika majątku ruchomego”. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostały wybrane albo zostały odrzucone, będzie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru albo odrzucenia oferty.
Wadium złożone przez Oferenta, który wygrał przetarg zaliczone będzie na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.

Zbędny składnik majątku ruchomego można oglądać w dniach pracy WITD w Szczecinie, w godzinach 8:00 – 13:00 w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie, Lubieszyn 10J, 72-002 Dołuje, po uprzednim ustaleniu terminu oględzin pod numerem telefonu tel. 691 386 024.

Miejsce i termin przetargu publicznego (o ile nie dojdzie do nieodpłatnego przekazania składnika rzeczowego majątku ruchomego WITD w Szczecinie):
siedziba Sprzedającego – Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie, Lubieszyn 10J, 72-002 Dołuje dnia 17.05.2023 r. o godz. 13.10.

WITD w Szczecinie informuje, że zgodnie z §  19 rozporządzenia oferta jest odrzucana, jeżeli:
a)    została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
b)    nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

Oferent zostaje niezwłocznie zawiadomiony o odrzuceniu oferty.

W przypadku gdy przynajmniej 2 oferentów zaproponuje tę samą cenę za dany składnik majątku ruchomego, pomiędzy tymi oferentami, przeprowadzona będzie dodatkowa aukcja w innym ustalonym terminie, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie. Składnik zostanie sprzedany osobie/podmiotowi, który(a) zaproponuje wyższą cenę.

Planowany termin zawarcia umowy sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego, przewidziany jest na dzień: 6 czerwiec 2023 r.

Koszt wydania pojazdu ponosi kupujący. Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie gdy Oferent, którego oferta została wybrana lub licytant, zapłacą  cenę za przedmiot sprzedaży, przelewem na konto bankowe sprzedającego w Narodowym Banku Polskim o/Szczecin nr 79 1010 1599 0056 4313 9120 1000.  Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu ceny na rachunek bankowy WITD w Szczecinie. Termin zapłaty nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

WITD w Szczecinie informuje, że przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu publicznego bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

4.    Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia przy gospodarowaniu zbędnymi lub zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności, potrzeby jednostek sektora finansów publicznych.
5.    Rozpatrywanie wniosków o nieodpłatne przekazanie oraz dokonanie darowizny odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich wpływu  i uzasadnieniem potrzeb wykorzystania składników majątku, przy czym w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski o nieodpłatne przekazanie. 
W przypadku, gdy przynajmniej dwa podmioty złożą wniosek o nieodpłatne przekazanie lub o dokonanie darowizny – wyboru podmiotu, któremu przekazany/darowany zostanie zbędny składnik majątku, dokona Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego po przeprowadzeniu analizy potrzeb podmiotu wnioskującego.
6.    Sprzedaż składnika majątku ruchomego odbędzie się z zgodnie z treścią rozporządzenia w trybie przetargu publicznego.

7.    WITD w Szczecinie zastrzega, że zagospodarowanie:

a)   przez sprzedaż, może dojść do skutku, o ile nie dojdzie do zagospodarowania składnika majątku przez nieodpłatne przekazanie,
b)   przez darowiznę, może dojść do skutku, o ile nie dojdzie do zagospodarowania składnika majątku przez nieodpłatne przekazanie albo sprzedaż.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW/OFERT
 
Wnioski/oferty, o których mowa powyżej, należy składać do dnia 17 maja 2023 r. do godz. 12.00 na adres:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie
Lubieszyn 10J
72-002 Dołuje.

I.    Wniosek o nieodpłatne przekazanie albo o dokonanie darowizny składa się w formie pisemnej w sekretariacie WITD w Szczecinie albo drogą pocztową (liczy się data wpływu do siedziby WITD w Szczecinie). Wniosek o nieodpłatne przekazanie albo o dokonanie darowizny można złożyć także w formie elektronicznej na adres: biuro@witd.szczecin.pl. Wniosek złożony w tej formie musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wysłanie wniosku wyłącznie na adres e-mail, bez opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym będzie nieskuteczne). Złożenie wniosku w formie elektronicznej będzie równoważne ze złożeniem wniosku w formie pisemnej.

II. Ofertę kupna składnika rzeczowego majątku ruchomego WITD w Szczecinie, składaną w przetargu składa się w formie pisemnej w sekretariacie WITD w Szczecinie albo drogą pocztową (liczy się data wpływu do siedziby WITD w Szczecinie).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty w formie pisemnej (zgodnie z załączonym do zaproszenia wzorem) o wartości nie niższej niż cena wywoławcza i wpłacenie wadium.
Oferta powinna zawierać elementy, oświadczenia,  informacje określone w pkt 3 niniejszego Ogłoszenia.
Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty wadium.
Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być zaadresowane i opisane następująco:
„Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie
Lubieszyn 10J
72-002 Dołuje
Oferta kupna składnika rzeczowego majątku ruchomego WITD w Szczecinie.
Nie otwierać przed 17.05.2023.r. godzina 13.00”.

WITD w Szczecinie informuje, że termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

SPOSÓB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW/OFERT

1. Wnioski o nieodpłatne przekazanie albo o dokonanie darowizny, które wpłyną po terminie odsyła się, a w przypadku braku takiej możliwości pozostawia w aktach sprawy a oferty, które wpłyną po  terminie, odrzuca się.
2. W przypadku wniosków/ofert, które nie spełniają wymagań formalnych lub budzą wątpliwości Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie może zwrócić się o uzupełnienie wniosku/oferty.
3. Wnioski będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty wpływu.
4. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie zastrzega sobie prawo do odwołania procedury zbycia składnika rzeczowego majątku ruchomego bez podania przyczyny.
DANE KONTAKTOWE

Pracownikiem upoważnionym do kontaktu w sprawie wniosków/ofert oraz w sprawie zapoznania się ze stanem technicznym pojazdu osobowego jest Pani Żaneta Sterniczuk – Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego – tel. 691 386 024 lub 91 311 56 33 wew. 108 e-mail: zaneta.sterniczuk@witd.szczecin.pl .
Zbędny składnik majątku ruchomego można oglądać w dniach pracy WITD w Szczecinie, w godzinach 8:00 – 13:00 w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie, Lubieszyn 10J, 72-002 Dołuje, po uprzednim ustaleniu terminu oględzin pod numerem telefonu tel. 691 386 024.

Ogłoszenie_o_zbednych_składnikach.pdf (583kB) pdf

Załącznik_nr_1.docx (7073kB) word

Załącznik_nr_2.docx (14kB) word

Załącznik_nr_3.docx (15kB) word

Załącznik_nr_4.docx (15kB) word

Klauzula_informacyjna.docx (15kB) word

metryczka


Wytworzył: administrator (4 maja 2023)
Opublikował: Administrator (4 maja 2023, 11:11:58)

Ostatnia zmiana: Administrator (4 maja 2023, 11:28:19)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 329